Regulamin

Regulamin Platformy kursy.marketingpremium.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Platforma kursy.marketingpremium.pl prowadzona jest przez Dominika Barbara Trawka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Luxury Consulting Dominika Trawka, Karthauzi utca 10, 1121 Budapest, Hungary, HU58383720.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Platformy i określa zasady korzystania z Platformy oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Platformy.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Platformy, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Luxury Consulting Dominika Trawka,  Karthauzi utca 10, 1121 Budapest, Hungary, HU58383720.
 3. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Platformy.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Platformy.
 5. Platforma – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym kursy.marketingpremium.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Platformy), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto Kupującego na Platformie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny na Platformie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Platformie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Platformy, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna na Platformie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Operator Płatności – PayPro SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, KRS 0000347935, NIP 7792369887.
 16. „Cookies” – małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Kupującego, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Platformy kursów, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.

§ 3

Informacje ogólne

 1. Za pośrednictwem Platformy Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedającym umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Produktów.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Platformy wystarczające jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny
  • standardowa przeglądarka internetowa
  • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  • możliwość odtwarzania plików wideo
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Platformie.
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 4

Składanie zamówienia

 1. Warunkiem dokonania Zamówienia na Platformie jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia, akceptacja postanowień Regulaminu oraz zawartych w Zamówieniu warunków kosztów.
 2. Zamówienia może dokonać Kupujący, który poda dane wymagane do realizacji Zamówienia i zarejestruje się (założy Konto) na Platformie.
 3. Hasło do Konta, generowane automatycznie z poziomu Platformy, nie jest znane Sprzedającemu i Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 4. Cena Kursu podana w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta jest wiążąca. Cena ta wyrażona jest w złotych polskich (PLN) i jest Ceną netto, do której nie będzie doliczany podatek od towarów i usług (VAT), z którego zwolniony jest Sprzedawca na podstawie prawa węgierskiego.
 5. W przypadku, gdy podane w Zamówieniu dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do niewykonania Zamówienia.
 6. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma e-mailem potwierdzenie o jego otrzymaniu i przyjęciu do realizacji przez Platformę lub informację o braku możliwości realizacji Zamówienia.
 7. Zamówienia składane poprzez Platformę można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez nieograniczony czas.
 8. Złożenie Zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zakupu zamówionego Produktu.

§ 5

Zakup Produktu

 1. W celu zakupu Produktu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  • wybrać Produkt spośród dostępnych na Platformie
  • kliknąć w przycisk „Zamów” a następnie “Przejdź do kasy”
  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji  zamówienia i wybierając sposób płatności udostępniony przez Operatora Płatności,
  • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia,
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przez Sprzedającego, w celu założenia Konta, obsługi i realizacji zamówień – wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia Zamówienia,
  • kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty za wybrany uprzednio przez siebie Produkt.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Produktu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedającym. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. Na podany w zamówieniu adres e-mail Kupujący otrzyma dodatkowo fakturę. Dokonując zakupu na Platformie Kupujący automatycznie upoważnia Platformę do wystawienia faktury bez podpisu.

§ 6

Udostępnienie i korzystanie z Platformy

 1. Platforma zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z Produktów.
 2. Zakupiony Produkt zostanie udostępniony Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych dostępowych do Konta.
 3. Dane dostępowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy.
 4. Korzystanie z Produktu odbywa się z poziomu Konta i wymaga połączenia z Internetem oraz logowania do Konta.
 5. Sprzedający oświadcza, iż udziela Kupującemu nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach danego Produktu, wyłącznie jednak na użytek własny Kupującego. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być wyłącznie w tym celu:
  • wyświetlane na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Kupującego do korzystania z danego Produktu,
  • zapisywane w pamięci takiego urządzenia,
  • zapisywane na dowolnych nośnikach pamięci elektronicznej,
  • drukowane w 1 (słownie: jednym) egzemplarzu.
 6. Kupujący zobowiązany jest korzystać z Platformy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  • korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystania z Platformy przez pozostałych Kupujących, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  • nie udostępniać danych dostępowych do swojego Konta w Platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  • nie rozpowszechniać Produktów ani ich poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Administratora.
 7. Kupujący uzyskuje dostęp do Produktu bez limitu czasu.
 8. Kupujący będzie miał możliwość pobrać materiały wchodzące w skład Produktu na swój dysk lub do pamięci swojego urządzenia za wyjątkiem filmów video.

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym, wysyłając wiadomość e-mail na adres dominika@marketingpremium.pl
 5. Sprzedający ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 9

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne na platformie stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 10

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupujących za pośrednictwem Platformy w związku z Zamówieniami jest Sprzedający.
 2. Administrator baz danych przechowuje i przetwarza następujące dane Klientów:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail
  • adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
  • w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON).
 3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z:
  • koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie Zamówienia złożonego za pośrednictwem Platformy przez Kupującego, w tym wystawianiem faktur i realizacją płatności
  • korespondencją mailową,
  • rejestracją Konta kursanta na Platformie,
  • obsługą reklamacji i rezygnacji,
  • potrzebami marketingowymi i handlowymi po wcześniejszej akceptacji Kupującego,
  • potrzebami technicznymi i statystycznymi Platformy.
 4. Dane osobowe podane podczas składania zamówienia będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z prawidłową realizacją zmówienia, a więc na podstawie art. 6 pkt 1 b) RODO. Dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom współpracującym, w celu realizacji zamówienia – bądź też organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Kupujących, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Platformy, zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Sprzedający może ujawnić dane osobowe przez siebie administrowane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Formularze służące do zamawiania Produktów poprzez Platformę zapewniają bezpieczną transmisję danych poprzez użycie protokołu SSL. Oznacza to, że dane trafiają do bazy danych w postaci zaszyfrowanej.
 8. Informacje zawarte w logach dostępowych (np. adres IP), wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych. Sprzedający zastrzega sobie możliwość udostępniania ich podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
 9. Platforma wykorzystuje „Cookies” w celu:
  • uproszczenia lub umorzenia danej operacji, w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Kupującego na Konto,
  • lepszego dopasowania Platformy do potrzeb Klienta,
  • tworzenia statystyk oglądalności.
 10. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedający wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez Strony.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów na Platformie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto na Platformie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29.11.2021.
Copyright © 2023 Luxury Consulting Online Dominika Trawka. / Regulamin / Szkolenia napędza platforma Publigo